ბსუ-ს დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი ინგლისურენოვანი პროგრამის კურსადმთავრებულთა საზეიმო გამოშვება


 

Comments