Posts

Showing posts from February 27, 2023

ბსუ-ს სტუდენტების პროექტი „ადაპტირებული ბათუმი“ ბათუმის მერიის კონკურსის - „შენი იდეა ბათუმს“ გამარჯვებულია