Posts

Showing posts from 2020

ბსუ-ს სტუდენტი ინგლისური ენის სახელმძღვანელოსა და გალაკტიონის ლექსების თარგმანის ავტორია

„აკეთე ის, რაც გიყვარს და გიყვარდეს ის, რასაც აკეთებ“